การศึกษาการศึกษา ตัวอย่างคํานําโครงการ

ตัวอย่างคํานําโครงการ โครงงานต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

องค์ประกอบของคํานํารายงานมีดังนี้ – ย่อหน้าแรก เราอาจจะกล่าวขึ้นต้นด้วยที่มา จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ที่เขียนรายงานขึ้นมา  ว่าเกี่ยวกับอะไร เพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย  ท4201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น – ย่อหน้ากลาง อธิบายส่วนประกอบของเนื้อหา  ตรงส่วนนี้เราจะขึ้นย่อหน้าใหม่  ซึ่งจะอธิบายคร่าวๆ ว่ารายงานของเรานั้น  มีเนื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง  เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้อ่าน ว่าทิศทางของเนื้อหาจะไปทางไหนนั่นเอง  และอาจจะจูงใจผู้อ่านด้วยการใช้ข้อความที่แสดงออกว่าผู้อ่านจะได้รับอะไร จากรายงานเล่มนี้บ้างนั่นเอง  -ย่อหน้าสุดท้าย ปิดท้ายเราอาจจะกล่าวขอบคุณอาจารย์ หรือผู้ที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อนำมาทำรายงาน  และกล่าวถึงว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้อ่านนั่นเอง   ตัวอย่างการเขียนคำนำ การเขียนโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานและเสนอผลงานอย่าง เป็นระบบ ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนและประเด็นหัวข้อมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน นั้นๆ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดทําคู่มือการเขียน โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางและคําแนะนําสําหรับผู้สนใจได้ใช้ประกอบการเขียนที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการเรียบเรียงเอกสารครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมจากคู่มือการเขียนโครงการ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย […]

ความคิดเห็น