ตัวอย่างคํานําโครงการ โครงงานต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

ตัวอย่างคํานําโครงการ

องค์ประกอบของคํานํารายงานมีดังนี้

– ย่อหน้าแรก

เราอาจจะกล่าวขึ้นต้นด้วยที่มา จุดประสงค์ วัตถุประสงค์ที่เขียนรายงานขึ้นมา  ว่าเกี่ยวกับอะไร เพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น รายงานฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย  ท4201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นต้น

– ย่อหน้ากลาง

อธิบายส่วนประกอบของเนื้อหา  ตรงส่วนนี้เราจะขึ้นย่อหน้าใหม่  ซึ่งจะอธิบายคร่าวๆ ว่ารายงานของเรานั้น  มีเนื้อประกอบด้วยอะไรบ้าง  เพื่อที่จะได้สื่อสารกับผู้อ่าน ว่าทิศทางของเนื้อหาจะไปทางไหนนั่นเอง  และอาจจะจูงใจผู้อ่านด้วยการใช้ข้อความที่แสดงออกว่าผู้อ่านจะได้รับอะไร จากรายงานเล่มนี้บ้างนั่นเอง

 -ย่อหน้าสุดท้าย

ปิดท้ายเราอาจจะกล่าวขอบคุณอาจารย์ หรือผู้ที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่เรา เพื่อนำมาทำรายงาน  และกล่าวถึงว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับผู้อ่านนั่นเอง

 

ตัวอย่างการเขียนคำนำ

การเขียนโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานและเสนอผลงานอย่าง เป็นระบบ ทั้งนี้ รูปแบบการเขียนและประเด็นหัวข้อมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของหน่วยงาน นั้นๆ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรจัดทําคู่มือการเขียน โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางและคําแนะนําสําหรับผู้สนใจได้ใช้ประกอบการเขียนที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในการเรียบเรียงเอกสารครั้งนี้ ได้มีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมจากคู่มือการเขียนโครงการ และการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบด้วย การเขียนโครงการ รายงานผลการวิจัย การอ้างอิงเอกสาร ในเชิงวิชาการ การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามงาน/โครงการ ตลอดจนรายละเอียดการจัดพิมพ์ และ แบบฟอร์มต่างๆการนําเสนอโครงการ

หวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ เพื่อใช้ และนำเสนอผลงานวิชาการต่อไป

 

 

ความคิดเห็น